NOVÝ HEAD COACH PILSEN PATRIOTS!

NOVÝ HEAD COACH PILSEN PATRIOTS!

Team News

Novým Head Coachem se stává William Levi Sturgis. Který má již mnoho zkušeností! Veříme, že do našeho týmu vnese fotbalového ducha a taky jeho mladistvou energii! Bude působit jako koordinátor útoku i obrany.

Připravili jsme si pro Vás krátký rozhovor s novým trenérem:


ROZHOVOR PŘEKLAD:

Zdravím trenére! Vítejte u Pilsen Patriots! Máme pro Vás na úvod pár otázek aby Vás fanoušci lépe poznali.

Mohl by jste se našim fanouškům představit a říct něco o sobě?

Jmenuji se William Levi Sturgis, ale každý mi může říkat Coach Levi. Jsem z malého města v Galena Kansas z velké fotbalové rodiny a komunity. Po střední jsem hrál vysokou školu na Coffeyville CC a poté na Mayville State University. Po vysoké škole jsem hrál 3 roky v GFL a France League 1 a posledních 6 sezón jsem byl hlavním trenérem v Evropě.

Máte za sebou již bohatou hráčskou i trenérskou kariéru, řeknete nám o všech místech kde jste hrál a trénoval?

Hrál jsem střední školu v Galena Kansas a poté vysokou školu v Coffeyville CC a Mayville State. Po vysoké škole jsem hrál 2 roky za Wurzburg Panthers v Německu a Aix en Provence ve Francii. Poté, co jsem se zranil, jsem se ve 24 letech hned dostal k práci hlavního trenéra Nice Dauphins. Po Nice jsem byl HC ve státech na  střední škole, Finsku, Itálii a Austrálii.

Který tým kde jste hrál nebo trénoval měl na Vaši kariéru největší vliv? Co byl Váš největší fotbalový zážitek?

Největší tým, za který jsem hrál, by musel být můj školní tým ve státech. Můj otec byl mým trenérem, když jsem začal hrát, trénoval mě a učil mě hru odmala. Největší fotbalový zážitek byl na střední škole.

Jaké máte očekování od amerického fotbalu v České Republice? A jaké máte očekavání od týmu Pilsen Patriots?

Těším se na přístup a pracovní morálku českých lidí. To bych rád převedl do hry, která to vyžaduje. Jsem více než nadšený, že jsem u týmu Patriots. Očekávám tvrdou práci, naučení systému a přivedení tohoto talentovaného týmu zpět do nejvyšší české soutěže!

Jaké jsou Vaše plány s týmem? Na čem začnete pracovat jako první až přiletíte?

Moje plány s týmem jsou brzy zavést kulturu a profesionalitu a odlišit se od většiny klubů v České Republice přístupem a obětavostí. Začneme brzy, budeme se zlepšovat v posilovně a na hřišti. Lepší porozumění hry a zdokonalovat naše základy.

Zjišťoval jste si něco o české republice? Co bude první věc kterou vyzkoušíte až k nám dorazíte?

Vím, že hlavní věc, kterou jsem o česku zjistil je velmi dobré pivo. Těším se, až se mi do rukou dostane pár skvělých piv.

Na co se můžou fanoušci těšit, že do týmu přinesete? Jaká bude příští sezóna pod Vaší taktovkou?

Těšte se na tvrdou obranu, vzrušující a rychlý útok a úžasnou fotbalovou kulturu. Kterou se budeme snažit předat komunitě fanoušků v Plzni. Jediné na co pomýšlíme pro příští sezónu je vyhrát SilverBowl a na perfect seasson a samé výhry!


INTERVIEW TRANSLATION:

Hello coach! Welcome to Pilsen patriots! We have a few questions for you at the beginning so that the fans can get to know you better.

Could you introduce yourself to our fans and tell us something about yourself?

My name is William Levi Sturgis, but everyone can call me Coach Levi. I am from a small town in Galena Kansas from a great football family and community. After high school I played college at Coffeyville CC and then Mayville State University. After college I played 3 years in the GFL and France League 1 and was a head coach in Europe for the last 6 seasons.

You already have a rich playing and coaching career, can you tell us about all the places where you played and coached?

I played high school in Galena Kansas and then college at Coffeyville CC and Mayville State. After college I played 2 years for Wurzburg Panthers in Germany and Aix en Provence in France. After I was injured, at the age of 24 I immediately got the job of head coach of Nice Dauphins. After Nice, I was HC in the states in high school, Finland, Italy and Australia.

Which team where you played or trained had the biggest influence on you? What was your greatest football experience?

The biggest team I played for would have to be my school team at states. My father was my coach when I started playing, he coached me and taught me the game from a young age. The greatest football experience was in high school.

What are your expectations from American football in the Czech Republic? And what are your expectations for the Pilsen Patriots team?

I look forward to the attitude and work ethic of the Czech people. I'd like to translate that into a game that requires it. I am beyond excited to be with the Patriots. I expect hard work, learning the system and bringing this talented team back to the top Czech competition!

What are your plans with the team? What is the first thing you start working on when you arrive?

My plans with the team are to soon introduce a culture and professionalism and differentiate from most clubs in the Czech Republic with attitude and dedication. We will start early, improve in the gym and on the field. Better understanding of the game and perfecting our fundamentals.

Did you find out anything about the Czech Republic? What will be the first thing you try when you arrive?

I know that the main thing I found out about Czech is very good beer. I look forward to getting my hands on some great beers.

What can fans look forward to seeing you bring? What will the next season be like under your baton?

Look forward to a tough defense, an exciting and fast attack and an amazing football culture. Which we will try to pass on to the community of fans in Pilsen. All we can think about next season is winning the SilverBowl and having a perfect season and winning!


Rozhovorem to nekončí, těšte se na další příspěvky o našem trenérovi! Které brzy naleznete na našich sociálních sítích!