PREMIÉRA NOVÉHO HEAD COACHE WILLIAMA STURGISE V ČR

PREMIÉRA NOVÉHO HEAD COACHE WILLIAMA STURGISE V ČR

Rozhovory

Dobrý den trenére. Do Vašeho prvního zápasu v České Republice zbývá méně jak týden, jak se cítíte?

Jsem sebejistý, ale vždy jsem si byl jistý svými schopnostmi trénovat, budovat program a dostat ze svých hráčů to nejlepší. Ve svých 24 letech jsem byl nejmladším HC v Evropě a všude jsem byl úspěšný. To samé vidím u Plzeň a u naší budoucnosti.

Jak podle vás probíhala příprava patriotů?

Měli jsme skvělou offseason v posilovně, zatímco jsme připravovali naše těla, aby byli rychlejší a silnější. Stejně úspěšní jsme byli v přípravných zápasech. 3:0 proti německým i českým soupeřům. Všichni se přizpůsobili, jak vedu klub, a je to vidět na našich trénincích a přátelských zápasech

Jak moc se tým pod vaším vedením změnil?

Tým se úplně změnil, už to nejsou staří Patriots. Všichni hráči se ztotožnili s mými pravidli, můj přístup a moje kultura tým mění. Hráči hrají na každém tréninku sebevědomě a suverénně a soutěživě, což je to, co jsem chtěl jako trenér přinést.

Co si myslíte o svém prvním soupeři Příbram Bobcats?

Bobcats jsou historicky skvělý fotbalový klub. Velmi dobrý ve všem, co dělají a dělají to již dlouhou dobu. Budou dokonalým testem pro náš první zápas. My ale milujeme tu výzvu a myšlenku být outsiderem.

Co bude rozhodovat o výsledku v prvním zápase?

Kdo udělá méně chyb v útoku. Tento zápas vyhraje klub, který se nejvíce přiblíží dokonalosti v útoku. 2 skvělé obrany, které bojují se vším, přijde na to, jestli náš útok udělá nejméně mentálních chyb.

Co byste vzkázal divákům, aby je nalákali na první zápas 8.4.2023 od 14:00 na stadionu SK Bukovec?

Jsem více než nadšený, že zde začnu svou vládu jako dlouhodobý trenér a že můj první zápas bude doma, je perfektní scénář. Očekávejte tvrdý a tvrdý fotbalový klub, který bude hrát s velkým nasazením a bojovat až do samého konce. Už to nejsou stejní Patrioti minulosti. Bude to biblické.


ENGLISH TRANSLATION:

Hello coach. Less than a week until your first match in the Czech Republic, how do you feel?

I am confident but I have always been confident in my abilities to coach, build a program and get the best out of my players. At 24 I was the youngest HC in europe and been successful everywhere. I see the same for Pilsen and our future.

How do you think the preparation of the patriots went?

We had a great offseason in the gym while preparing our bodies to get faster and stronger. We had an equally successful preseason going 3-0 this preseason against both German and Czech opponents.  Everyone is buying into how I run a club and it shows in our practices and friendly matches.

How much has the team changed under your leadership?

The team has changed completely this is no longer the Patriots of the past. All the guys are buying into my rules, my attitude and my culture change here. Players are playing with confidence and swagger and competitivness every training which is what I intended to bring as a Coach.

What do you think about your first opponent Příbram Bobcats?

Bobcats are a historilically a great football club. Very sound in everything they do and have been doing it for a long time. They will be a perfect test for our first game.  But we love the challenge and the thought of being and underdog.

What will decide the result in the first match?

Who can make the least mistakes on offense. Whichever club is closest to perfection on offense will win this game. 2 great defenses battling it all comes down to if our offense makes the least mental mistakes.

What would you say to the fans to entice them to the first match on 8/4/2023 from 14:00 at the SK Bukovec stadium?

I am beyond excited to start my reign as the long term coach here and to have my first game be at home is a perfect scenario. Expect a hard nosed, tough football club who will play with alot of swagger and fight until the very end. No longer the same Patriots of the past. It's going to be biblical.